Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


Konkurs na utwór o tematyce zielonogórskiej oraz nabór zgłoszeń do Zielonogórskiej Nagrody Literackiej „Winiarka”


Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłasza III edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej oraz nabór zgłoszeń do Zielonogórskiej Nagrody Literackiej „Winiarka”. Pierwsza kategoria dotyczy tekstów nowych, nigdzie nie publikowanych, a druga – wydanych drukiem książek literackich.

Teksty i książki zgłaszane do konkursu (zarówno poetyckie, jak i prozatorskie) powinny dotyczyć Zielonej Góry. To trzeci już szlak naszej podróży do zielonogórskich ścieżek literackich. Dołączcie! Poniżej zamieszczamy regulaminy do dwóch konkursowych kategorii.

----------------

I. KONKURS NA WIERSZ O TEMATYCE ZIELONOGÓRSKIEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób piszących, którzy podejmują w swoich tekstach prozatorskich lub poetyckich temat Zielonej Góry.

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4. Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.

§ 2 Prace konkursowe

1. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, reportaż, esej) lub poetycką.

2. Tematyka prac konkursowych jest w dużym stopniu dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Tekst nie może być wcześniej nagradzany. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Prace konkursowe (zapisane w formacie .doc/docx lub pdf) należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Wymagane jest, aby w osobnym pliku przesłać dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon).

2. Prace konkursowe można także przesłać pocztą pod adresem organizatora: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra

3. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:

a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich;

b) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz treści pracy.

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

2. Nominowani zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą telefoniczną.

3. Uhonorowanie laureata nastąpi podczas finałowej gali w październiku br.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrodą główną w konkursie jest dyplom oraz wydanie książki laureata (który przekaże materiał do druku organizatorom konkursu do 31 maja 2018 roku).

2. Promocja książki laureata nastąpi podczas wręczenia Winiarki w 2018 r.

3. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.

4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 6 Terminy

1. Termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu – 15 września 2017 r.

2. Ogłoszenie trzech nominacji – 5 października 2017 r.

3. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany w zaproszeniu oraz na stronie facebookowej Towarzystwa).

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.

3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.

4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji na stronie Towarzystwa.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

6. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl.

----------------

II. NABÓR ZGŁOSZEŃ DO ZIELONOGÓRSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ „WINIARKA”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - „Winnica”.

2. Konkurs jest skierowany do tych, którzy w ubiegłych latach wydali książki literackie o tematyce zielonogórskiej.

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4. Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.

§ 2 Prace konkursowe

Oceniane będą zarówno książki prozatorskie, jak i poetyckie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Publikacje zgłaszać mogą autorzy, stowarzyszenia, wydawnictwa, a także osoby indywidualne.

2. Książki należy przesyłać pocztą pod adresem organizatora: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace oceniać będzie kapituła powołana przez organizatora.

2. Nominowani zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą telefoniczną.

3. Uhonorowanie laureata nastąpi podczas finałowej gali w październiku br., gdzie wręczona zostanie statuetka Winiarki.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrodą główną w konkursie jest dyplom i statuetka Winiarki.

2. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.

3. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§ 6 Terminy

1. Termin nadsyłania i zgłaszania książek – 15 września 2017 r.

2. Uroczysta gala połączona z wręczeniem statuetki odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany w zaproszeniu mailowo oraz na stronie facebookowej Towarzystwa).

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem regulaminu konkursu.

2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, na adres: tmzg-winnica@o2.pl.