Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


WINIARKA - edycja druga


Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA ogłasza II edycję konkursu literackiego „Winiarka”. Teksty zgłaszane do konkursu (zarówno poetyckie, jak i prozatorskie) powinny dotyczyć Zielonej Góry. Liczymy na inwencję, niebanalne podejście do tematyki miejskiej i sprawnie napisane utwory. Mamy nadzieję, że otrzymane teksty wpiszą się w nową jakość literackiej geografii regionu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób piszących, którzy podejmują w swoich tekstach prozatorskich lub poetyckich temat Zielonej Góry.
3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
4. Za udział w konkursie Organizator nie pobiera żadnych opłat.

§2 PRACE KONKURSOWE

1. Praca mieć formę prozatorską: esej, opowiadanie, reportaż lub poetycką.
2. Tematyka prac konkursowych jest w dużym stopniu dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Tekst nie może być wcześniej nagradzany. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.

§3 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Prace konkursowe (zapisane w formacie .doc/.docx lub .pdf) lub zgłoszenia publikacji już wydanych (rok wydania 2015-2016) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs Winiarka”. Wymagane jest, aby w osobnym pliku przesłać dane autora (imię nazwisko, adres, telefon).
2. Prace konkursowe można także przesłać pocztą na adres WINNICY:

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”
ul. Lisia 37,
65-093 Zielona Góra

3. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:
a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich;
b) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, oraz treści pracy.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Nominowani zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą telefoniczną 20.11.2016.
3. Uhonorowanie laureata nastąpi w Muzeum Ziemi Lubuskiej podczas wspólnej Gali Literackiej organizowanej przez Oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, gdzie wręczone zostaną Nagroda Literacka im. Andrzeja Waśkiewicza i Zielonogórska Nagroda Literacka Winiarka.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§5 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrodami głównymi w konkursie są: statuetka WINIARKI, dyplom oraz wydanie laureatowi książki lub tomiku poezji (który przekaże materiał do druku organizatorom Konkursu w terminie do dnia 31 maja następnego roku).
2. Promocja książki laureata nastąpi podczas wręczenia Nagrody WINIARKI za rok 2017.
3. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.
4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§6 TERMINY

1. Termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu – 15.09.2016
2. Ogłoszenie trzech nominacji – 20.11.2016
3. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się końcem listopada (termin zostanie ustalony i podany mailowo oraz na stronie facebookowej Towarzystwa).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.
3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.
4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji na stronie Towarzystwa.
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
6. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, na adres: tmzg-winnica@o2.pl.